آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال از معادن پابدانا- هشوني - همکار -  هجدک - بابنیزو  و اسدآباد  به کارخانه زغالشوئی زرند .

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/12/09

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:معدن پابدانا مبلغ 310.000.000 ريال - هشونی مبلغ 560.000.000 ريال همکار مبلغ 370.000.000 ريال-  هجدک  مبلغ 71.000.000 ريال - باب نیزو مبلغ 250.000.000 ریال و اسدآباد مبلغ 110.000.000 ریال.

قیمت برآوردی هر تن به شرح ذیل اعلام می گردد:

معدن پابدانا مبلغ حمل هر تن 54.900 ریال ، هشونی مبلغ حمل هر تن 69.300 ریال، همکار مبلغ حمل هر تن 104.000ریال،
هجدک مبلغ حمل هر تن 64.500 ریال، باب نیزو مبلغ  حمل هر تن  49.800 ریال، اسدآباد  مبلغ حمل هر تن 56.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/12/19

تاريخ گشايش پاكتها:
به صورت یک مرحله ای مورخه 96/12/20

مبلغ خريد اسناد:
200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال از معادن پابدانا- هشوني - همکار - هجدک - بابنیزو - اسدآباد - سراپرده جنوبی به کارخانه زغالشوئی زرند و همچنین حمل زغال از معدن همکار به کارخانه زغالشوئی همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/11/18

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان-  امورقراردادها سركار خانم خراساني

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:معدن پابدانا مبلغ 310.000.000 ريال - هشونی مبلغ 560.000.000 ريال همکار به زرند مبلغ 370.000.000 ريال- همکار به کارخانه همکار مبلغ 10.000.000ريال - هجدک مبلغ 71.000.000 ريال و باب نیزو مبلغ 250.000.000 ریال،اسدآباد مبلغ 110.000.000 ریال و سراپرده جنوبی مبلغ 70.000.000 ریال.

قیمت برآوردی هر تن به شرح ذیل اعلام می گردد:

معدن پابدانا مبلغ حمل هر تن 54.900 ریال ، هشونی مبلغ حمل هر تن 69.300 ریال، همکار به زرند مبلغ حمل هر تن 104.000ریال، همکار به کارخانه همکار مبلغ حمل هر تن 10.000 ریال، هجدک مبلغ حمل هر تن 64.500 ریال، باب نیزو مبلغ حمل هر تن 49.800 ریال، اسدآباد مبلغ حمل هر تن 56.000 ریال و سراپرده جنوبی مبلغ حمل هر تن 52.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/11/28

تاريخ گشايش پاكتها: به صورت یک مرحله ای مورخه 96/11/29

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه:  خرید 15 دستگاه مارپیچ مخصوص فرآوری زغال­سنگ، مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/09/29

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 250.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/10/9

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول 96/10/10 و مرحله دوم مورخه 96/10/13

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.
آگهي
تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام عملیات معدنی(استخراج،آماده سازی و پیشروی)لایه d2 تونل دو معدن هجدک.  

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/09/14

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 890.000.000 ریال ..

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/09/25

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول مورخه 96/09/26 و مرحله دوم مورخه 96/09/27 .

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

 

تلفن تماس: 03432117726.