آگهي مزایده عمومي

مزايده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزایده:فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 150-0 میلیمتر.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه97/09/27
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در مزایده:مبلغ 900.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 97/09/10
تاريخ گشايش پاكتها:مورخه 97/09/11
مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام امور تنظیف، نگهداری فضای سبز و خدمات فنی آبرسانی اداره مرکزی و کوی شرکت.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/07/04
محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 470.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/07/16
تاريخ گشايش پاكت­ها: مورخه 97/07/17

مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی مورد نیاز مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذیل:

  • 1- معدن همکار 2160 تن، 2- معدن پابدانا 3000 تن، 3- معدن آبنیل 360 تن، 4- معدن اسدآباد 720 تن، 5-معدن هجدک 720 تن، 6- معدن هشونی 2617 تن.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/06/14
محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: ردیف 1- مبلغ 580.000.000 ریال 2- مبلغ 800.000.000 ریال3- مبلغ 100.000.00 ریال 4- مبلغ 200.000.000 ریال 5- مبلغ 200.000.000 ریال 6- مبلغ 700.000.000 ریال.

میزان پیش پرداخت: 5% قیمت کل پیشنهادی.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/06/24
تاريخ گشايش پاكت­ها: مورخه 97/06/25

مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

 

آگهي مناقصه عمومي

بیمه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان و بيمه عمر و حوادث گروهي به صورت يکجا.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/06/07 .

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 210.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: تا ساعت 14 مورخه 97/06/19
تاريخ گشايش پاكت­ها:ساعت 8/30 صبح مورخه 97/06/20
مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي


تلفن تماس: 03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خریدکفساز فلوتاسیون زغالسنگ مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/04/04
محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 170.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/04/16
تاريخ گشايش پاكت­ها:مرحله اول مورخه 97/04/17 ومرحله دوم متعاقبا در جلسه گشایش پاکات الف و ب اعلام خواهد شد.

مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:الف- خرید پودر مگنتیت جهت کارخانجات زغالشوئی زرند و همکار به صورت یکجا.

ب- خرید روانکارهای صنعتی مورد نیاز شرکت و مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا یا جداگانه به شرح زیر:

1- روغن بهران قدرت چهل 2- روغن بهران توان چهل 3- روغن بهران بندرپنجاه 4- روغن بهران هیدرولیک H68 5- روغن بهران کمپرسور VDL 68 6- روغن ایرانول VDL150 7- گریس معمولی بهران لعل 8- گریس SKF LGMT3.19- روغن دنده بهران سمند 90MB.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/03/28
محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. الف -  مبلغ 200.000.000 ریال و ب جمعا مبلغ 380.000.000 ریال به شرح ذیل 1- ب- مبلغ 71.000.000 ریال،2- ب- مبلغ 17.000.000 ریال، 3- ب- مبلغ 38.000.000 ریال، 4- ب- مبلغ 70.000.000 ریال، 5- ب- مبلغ 100.000.000 ریال، 6- ب- مبلغ 29.000.000 ریال، 7- ب- مبلغ 13.000.000 ریال، 8- ب-  مبلغ 14.000.000 ریال، 9- ب- مبلغ 28.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/04/09
تاريخ گشايش پاكت­ها: به صورت یک مرحله ای مورخه 97/04/10
مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

اصلاحیه آگهی و شرایط مناقصه

 

           پيرو آگهي منتشره در روزنامه واقعه و اطلاعات مورخه 19 و 97/02/22 در رابطه با روانکارهای صنعتی، بدينوسيله به اطلاع مي رساند موضوع مناقصه و تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح زیر تعیین می­گردد:

موضوع مناقصه: خرید روانکارهای صنعتی مورد نیاز شرکت معادن زغالسنگ کرمان و مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا یا جداگانه به شرح زیر:

1- روغن بهران قدرت چهل2- روغن بهران توان چهل3- روغن بهران بندر پنجاه4- روغن بهران هیدرولیک H68 5- روغن بهران کمپرسور VDL 68 6- روغن ایرانول VDL1507- گریس معمولی بهران لعل8- گریس SKF LGMT3.19- روغن دنده بهران سمند 90MB

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ردیف 1 مبلغ 71.000.000 ریال- ردیف 2 مبلغ 17.000.000 ریال- ردیف 3 مبلغ 38.000.000 ریال- ردیف 4 مبلغ 70.000.000 ریال- ردیف 5 مبلغ 100.000.000 ریال- ردیف 6 مبلغ 29.000.000 ریال - ردیف 7 مبلغ 13.000.000 ریال- ردیف 8 مبلغ 14.000.000 ریال - ردیف 9 مبلغ 28.000.000 ریال

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/02/31
محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 170.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/03/12
تاريخ گشايش پاكت­ها: به صورت دو مرحله­ای ، مرحله اول مورخه 97/03/13و مرحله دوم مورخه97/03/21

مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:1- خرید چوب خارجی 2- خرید روانکارهای صنعتی مورد نیاز مناطق تابعه شرکت.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه97/02/26
محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. ردیف 1 مبلغ 1.470.000.000 ریال و ردیف 2 مبلغ 380.000.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/0/03/05
تاريخ گشايش پاكت­ها:
به صورت یک مرحله ای مورخه 97/03/06
مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید پودر مگنتیت جهت کارخانجات زغالشوئی زرند و همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/02/19
محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 200.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 97/02/29

تاريخ گشايش پاكتها: به صورت یک مرحله ای مورخه 97/02/30
مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال از معادن پابدانا- هشوني - همکار -  بابنیزوسراپرده  و اسدآباد  به کارخانه زغالشوئی زرند .

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/02/19 

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:معدن پابدانا مبلغ 400.000.000 ريال - هشونی مبلغ 600.000.000 ريال – همکار مبلغ 410.000.000 ريال-  باب نیزو مبلغ 280.000.000 ریال و اسدآباد مبلغ 120.000.000 ریال و معدن سراپرده 80.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/02/29
تاريخ گشايش پاكتها: به صورت یک مرحله ای مورخه 97/02/30

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال از معادن پابدانا- هشوني - همکار -  هجدک - بابنیزو  و اسدآباد  به کارخانه زغالشوئی زرند .

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/12/09

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:معدن پابدانا مبلغ 310.000.000 ريال - هشونی مبلغ 560.000.000 ريال همکار مبلغ 370.000.000 ريال-  هجدک  مبلغ 71.000.000 ريال - باب نیزو مبلغ 250.000.000 ریال و اسدآباد مبلغ 110.000.000 ریال.

قیمت برآوردی هر تن به شرح ذیل اعلام می گردد:

معدن پابدانا مبلغ حمل هر تن 54.900 ریال ، هشونی مبلغ حمل هر تن 69.300 ریال، همکار مبلغ حمل هر تن 104.000ریال،
هجدک مبلغ حمل هر تن 64.500 ریال، باب نیزو مبلغ  حمل هر تن  49.800 ریال، اسدآباد  مبلغ حمل هر تن 56.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/12/19

تاريخ گشايش پاكتها:
به صورت یک مرحله ای مورخه 96/12/20

مبلغ خريد اسناد:
200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال از معادن پابدانا- هشوني - همکار - هجدک - بابنیزو - اسدآباد - سراپرده جنوبی به کارخانه زغالشوئی زرند و همچنین حمل زغال از معدن همکار به کارخانه زغالشوئی همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/11/18

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان-  امورقراردادها سركار خانم خراساني

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:معدن پابدانا مبلغ 310.000.000 ريال - هشونی مبلغ 560.000.000 ريال همکار به زرند مبلغ 370.000.000 ريال- همکار به کارخانه همکار مبلغ 10.000.000ريال - هجدک مبلغ 71.000.000 ريال و باب نیزو مبلغ 250.000.000 ریال،اسدآباد مبلغ 110.000.000 ریال و سراپرده جنوبی مبلغ 70.000.000 ریال.

قیمت برآوردی هر تن به شرح ذیل اعلام می گردد:

معدن پابدانا مبلغ حمل هر تن 54.900 ریال ، هشونی مبلغ حمل هر تن 69.300 ریال، همکار به زرند مبلغ حمل هر تن 104.000ریال، همکار به کارخانه همکار مبلغ حمل هر تن 10.000 ریال، هجدک مبلغ حمل هر تن 64.500 ریال، باب نیزو مبلغ حمل هر تن 49.800 ریال، اسدآباد مبلغ حمل هر تن 56.000 ریال و سراپرده جنوبی مبلغ حمل هر تن 52.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/11/28

تاريخ گشايش پاكتها: به صورت یک مرحله ای مورخه 96/11/29

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه:  خرید 15 دستگاه مارپیچ مخصوص فرآوری زغال­سنگ، مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/09/29

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 250.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/10/9

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول 96/10/10 و مرحله دوم مورخه 96/10/13

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.
آگهي
تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام عملیات معدنی(استخراج،آماده سازی و پیشروی)لایه d2 تونل دو معدن هجدک.  

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/09/14

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 890.000.000 ریال ..

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/09/25

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول مورخه 96/09/26 و مرحله دوم مورخه 96/09/27 .

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

 

تلفن تماس: 03432117726.