آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/12/21

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 625.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه 99/01/09

تاريخ گشايش پاكت­ها:بازگشائی پاکت ب و ارزیابی کیفی مورخه 99/01/10و بازگشائی پاکت

الف و ج مورخ
99/01/11مبلغ خريداسناد: 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 


 

بسـمه تعالی

"با صـلوات بر محمـد و آل محمـد"

"سال رونق تولید"

آگهي مزايده عمومي

مزايده گزار::شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزايده: فروش23  قطعه زمين از اراضی ضلع جنوبی پلاک 4297 فرعی از 2976 بخش 3 کرمان با کاربری مسکونی واقع در بلوار شهید صدوقی- بلوار شهدای زغالسنگ متعلق به شرکت زغالسنگ به صورت یکجا یا جداگانه.

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/12/17

محل دريافت اسناد:
بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان.

تضمين شركت در مزايده،متراژ و قيمت پايه:به شرح جدول ذيل:

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 98/12/27

تاريخ گشايش پاكتها:مورخه 98/12/28

مبلغ خريداسناد:300.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

رديف

شماره قطعه

متراژ

ارزش کل ملک(ريال)

مبلغ تضمين (ريال)

1

795

192/8

-/6.000.000.000

-/300.000.000

2

796

194/5

-/6.060.000.000

-/303.000.000

3

807

194/9

-/5.300.000.000

-/265.000.000

4

808

180/7

-/4.910.000.000

-/245.500.000

5

809

196/2

-/6.100.000.000

-/305.000.000

6

810

395

-/11.000.000.000

-/550.000.000

7

811

257/5

-/7.420.000.000

-/371.000.000

8

812

211/9

-/6.400.000.000

-/320.000.000

9

886

362/6

-/7.680.000.000

-/384.000.000

10

902

186/9

-/5.610.000.000

-/281.000.000

11

903

207/5

-/6.400.000.000

-/320.000.000

12

904

168/1

-/4.560.000.000

-/228.000.000

13

906

306/5

-/7.100.000.000

-/355.000.000

14

907

253/4

-/6.000.000.000

-/300.000.000

15

909

211/6

-/5.000.000.000

-/250.000.000

16

910

294/4

-/6.600.000.000

-/330.000.000

17

911

377/3

-/7.900.000.000

-/395.000.000

18

912

460/1

-/8.650.000.000

-/432.500.000

19

913

542/97

-/9.400.000.000

-/470.000.000

20

914

556/5

-/9.000.000.000

-/450.000.000

21

915

441/2

-/7.650.000.000

-/382.500.000

22

916

323

-/6.460.000.000

-/323.000.000

23

917

294/7

-/4.770.000.000

-/238.500.000

 

 

 

 

 

 

Far_Forward

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

آگهي تجدید مزایده عمومي

مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزایده:فروش 10000 تن زغالسنگ حرارتی معدن ابنیل.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/12/04

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در مزایده:مبلغ 3.700.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 98/12/13

تاريخ گشايش پاكتها:مورخه 98/12/14

مبلغ خريد اسناد: 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.                         آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/11/30

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور

قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 625.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه 98/12/10

تاريخ گشايش پاكت­ها:بازگشائی پاکت ب و ارزیابی کیفی مورخه 98/12/11و بازگشائی

پاکت الف و ج مورخ
98/12/13

مبلغ خريداسناد: 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

 تلفن تماس:03432117726.

 آگهي مزايده عمومي

مزايده گزار::شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزايده: فروش23  قطعه زمين واقع در ضلع جنوبی بلوار ایت اله صدوقی بخشی از پلاک ثبتی 2985 اصلی بخش 3 کرمان به صورت يكجا يا جداگانه و با كاربري مسكوني

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/11/29

محل دريافت اسناد:
بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان.

تضمين شركت در مزايده،متراژ و قيمت پايه:به شرح جدول ذيل:

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 98/12/10

تاريخ گشايش پاكتها:
مورخه 98/12/11

مبلغ خريداسناد:300.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

رديف

شماره قطعه

متراژ

ارزش کل ملک(ريال)

مبلغ تضمين (ريال)

1

795

192/8

-/6.000.000.000

-/300.000.000

2

796

194/5

-/6.060.000.000

-/303.000.000

3

807

194/9

-/5.300.000.000

-/265.000.000

4

808

180/7

-/4.910.000.000

-/245.500.000

5

809

196/2

-/6.100.000.000

-/305.000.000

6

810

395

-/11.000.000.000

-/550.000.000

7

811

257/5

-/7.420.000.000

-/371.000.000

8

812

211/9

-/6.400.000.000

-/320.000.000

9

886

362/6

-/7.680.000.000

-/384.000.000

10

902

186/9

-/5.610.000.000

-/281.000.000

11

903

207/5

-/6.400.000.000

-/320.000.000

12

904

168/1

-/4.560.000.000

-/228.000.000

13

906

306/5

-/7.100.000.000

-/355.000.000

14

907

253/4

-/6.000.000.000

-/300.000.000

15

909

211/6

-/5.000.000.000

-/250.000.000

16

910

294/4

-/6.600.000.000

-/330.000.000

17

911

377/3

-/7.900.000.000

-/395.000.000

18

912

460/1

-/8.650.000.000

-/432.500.000

19

913

542/97

-/9.400.000.000

-/470.000.000

20

914

566/5

-/9.000.000.000

-/450.000.000

21

915

441/2

-/7.650.000.000

-/382.500.000

22

916

323

-/6.460.000.000

-/323.000.000

23

917

294/7

-/4.770.000.000

-/238.500.000 

آگهي تجدید مزایده عمومي

مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزایده:اجاره مجموعه فرهنگی رفاهی مرحوم کاشیگر مشتمل بر سالن آمفی تاتر- سالن همایش وVIP- سالن غذاخوری- سالن پذیرایی-اتاق نگهبانی- دفتر انبار و سایر بخش­ها همراه با تجهیزات و متعلقات موجود به مدت 5 سال کامل شمسی .

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/11/20

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:مبلغ 120.000.000ریال.

مبلغ کارشناسی سالیانه : 2.400.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 89/11/29

تاريخ گشايش پاكتها:
مورخه 89/11/30

مبلغ خريد اسناد:
300.000 به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.
آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: الف: خرید چوب روسی (تیر چراغ برق) جهت معادن 1- همکار 3000 اصله- 2- هشونی و پابدانا هر کدام 1000 اصله 3- معدن آبنیل 500 اصله به صورت یکجا یا جداگانه

ب : خرید چوب روسی چهار تراش 15*15 جهت معادن 1- همکار 900 مترمکعب2- هشونی و پابدانا هر کدام 240 متر مکعب 3- معدن آبنیل 60 مترمکعب به صورت یکجا یا جداگانه.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/10/14

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: ردیف الف :الف -1 مبلغ 340.000.000 ریال الف -2 هر معدن مبلغ 120.000.000 ریال و ردیف الف-3- مبلغ 60.000.000 جمعا به مبلغ 640.000.000 ریال.

ردیف ب : ب-1- مبلغ 1.300.000.000 ریال ب-2- هر معدن مبلغ 340.000.000 ریال و ردیف ب-3- مبلغ 85.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخ 98/10/23

تاريخ گشايش پاكت­ها:
مورخ 98/10/24

مبلغ خريد هر یک از اسناد:
واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.
آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام امور تنظیف، نگهداری فضای سبز و خدمات فنی وآبرسانی اداره مرکزی و کوی شرکت.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/10/04

محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 750.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/10/14

تاريخ گشايش پاكت­ها: مورخه 98/10/15

مبلغ خريداسناد:300.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

ضمنا اين آگهي تلفن تماس:03432117726.آگهي مناقصه عمومي
مناقصه گزار:
شرکت معادن زغالسنگ کرمان.

موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه ­اندازی ۵۷ دستگاه دوربین مدار بسته به همراه تمامی متعلقات مربوطه، یک نسخه نرم افزار پلاک خوان۳،دستگاه کامپیوتر و۳ دستگاه مانیتور به همراه گارانتی به مدت زمان حداقل سه سال.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه ۲۷/۰۹/۹۸

محل دریافت اسناد:بلوارشهیدآیت ا...صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان-امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

پیش پرداخت: حداکثر10 درصد مبلغ پیشنهادی.

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ۰۰۰.۰۰۰.۳۵۰ ریال.

تاریخ تحویل پاکت­ها: مورخه ۰۷/۱۰/۹۸

تاریخ گشایش پاکت­ها: مرحله اول(ارزیابی کیفی) مورخه ۰۸/۱۰/۹۸ و مرحله دوم مورخه۱۵/۱۰/۹۸

مبلغ خریداسناد: ۰۰۰.۳۰۰ ریال به حساب ۳۱۴۸۲۱۰۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

تلفن تماس: ۰۳۴۳۲۱۱۷۷۲۶
آگهي مناقصه عمومي
 

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: الف: خرید چوب روسی (تیر چراغ برق) جهت معادن 1- همکار 3000 اصله- 2- هشونی و پابدانا هر کدام 1000 اصله و 3- معدن آبنیل 500 اصله به صورت یکجا یا جداگانه.

ب : خرید چوب روسی چهار تراش 15*15 جهت معادن 1- همکار 900 مترمکعب2- هشونی و پابدانا هر کدام 240 متر مکعب و 3- معدن آبنیل 60 مترمکعب به صورت یکجا یا جداگانه.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/09/20

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: ردیف الف :الف -1 مبلغ 340.000.000 ریال الف -2 هر معدن مبلغ 120.000.000 ریال و ردیف الف-3- مبلغ 60.000.000 جمعا به مبلغ 640.000.000 ریال.

ردیف ب : ب-1- مبلغ 1.300.000.000 ریال ب-2- هر معدن مبلغ 350.000.000 ریال و ردیف ب-3- مبلغ 100.000.000 ریال جمعا به مبلغ 2.100.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخ 98/09/30

تاريخ گشايش پاكت­ها:
مورخ 98/10/01

مبلغ خريد هر یک از اسناد:
واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات معدنی در معدن بابنیزو شامل الف: پیشروی تونل سنگی افق اول ب: تعمیرات اشترک شامل تمیزکاری ،لارده گذاری و ...

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/09/16

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: الف مبلغ 340.000.000 ریال و ب مبلغ 300.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/09/25

تاريخ گشايش پاكت­ها:
مرحله اول ارزیابی کیفی مورخه 98/09/26و بازگشائی پاکات الف و ج مورخه 98/09/27

مبلغ خريد هر یک از اسناد:
300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار به شرح ذیل به صورت یکجا یا جداگانه

الف مسیر فیض آباد گوهجر- طرز و توابع اطراف به معدن همکار و بالعکس .

ب- مسیر راور- طاشک خورند-ریحانشهر و توابع اطراف به معدن همکار و بالعکس .

ج مسیر کوهبنان زرند- پابدانا جور و توابع اطراف به معدن همکار و بالعکس و همچنین ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به محل کارگاهها.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/09/06

محل دريافت اسناد:
بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادهاسرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:الف-مبلغ 355.000.000 ریال- ب مبلغ 1.100.000.000 ریال ج- مبلغ 220.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه 98/09/16

تاريخ گشايش پاكت­ها:
مورخه 98/09/17

مبلغ خريداسناد:مبلغ300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبهشهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726. 

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:خريدچوب ایرانی نوع صنوبر یاسپیدار به ميزان9240 تن مورد نياز مناطق تابعه شركت به شرح ذیل:

1-معدن همکار 2160 تن .2-معدن پابدانا 3000تن.3-معدن هشونی 3000تن.4-معدن آبنیل 360تن.5-معدن اسدآباد 720تن.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/09/06

محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:ردیف 1 مبلغ 1.970.000.000 ریال ردیف 2 و 3 هر کدام مبلغ 2.730.000.000 ریال ردیف 4 مبلغ 328.000.000 ریال ردیف 5 مبلغ 656.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخ 98/09/16

تاريخ گشايش پاكت­ها: مورخ 98/09/17

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خریدکفساز فلوتاسیون زغالسنگ مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/09/06

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 500.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه98/09/16

تاريخ گشايش پاكت­ها:
98/09/17 و مرحله دوم 98/09/24

مبلغ خريداسناد:300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي..

تلفن تماس:03432117726.

 


آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات پیشروی افقی یال جنوبی افق اول معدن آبنيل به میزان کل 360 متر .

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/09/06

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 300.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/09/16

تاريخ گشايش پاكت­ها:
مرحله اول(ارزیابی کیفی) مورخه 98/09/17 و مرحله دوم مورخه 98/09/18

مبلغ خريداسناد:
300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار به شرح ذیل به صورت یکجا یا جداگانه

الف مسیر فیض آباد گوهجر- طرز و توابع اطراف به معدن همکار و بالعکس .

ب- مسیر راور- طاشک خورند-ریحانشهر و توابع اطراف به معدن همکار و بالعکس .

ج مسیر کوهبنان زرند- پابدانا جور و توابع اطراف به معدن همکار و بالعکس و همچنین ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به محل کارگاهها.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/08/22

محل دريافت اسناد:
بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادهاسرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:الف-مبلغ 355.000.000 ریال- ب مبلغ 1.100.000.000 ریال ج- مبلغ 220.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه 98/09/02

تاريخ گشايش پاكت­ها:
مورخه 98/09/03

مبلغ
 
خريداسناد:
مبلغ300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:خريدچوب ایرانینوع صنوبر یاسپیدار به ميزان9240 تن مورد نياز مناطق تابعه شركت به شرح ذیل:

1-معدن همکار 2160 تن .2-معدن پابدانا 3000تن.3-معدن هشونی 3000تن.4-معدن آبنیل 360تن.5-معدن اسدآباد 720تن.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/08/18

زغالسنگ کرمان
- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:ردیف 1 مبلغ 1.970.000.000 ریال ردیف 2 و 3 هر کدام مبلغ 2.730.000.000 ریال ردیف 4 مبلغ 328.000.000 ریال ردیف 5 مبلغ 656.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخ 98/08/28

تاريخ گشايش پاكت­ها:
ارزیابی کیفی مورخ 98/08/29 و گشایش پاکات الف و ج مورخ 98/09/02

مبلغ خريداسناد:
واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 
آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات استخراج روباز معدن هشونی

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/08/14

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1.420.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/08/25

تاريخ گشايش پاكت­ها:
(ارزیابی کیفی) مورخه 98/08/26 بازگشائی پاکات الف و ج مورخه 98/08/27

مبلغ خريداسناد:
300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726

 

 

آگهي  مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات استخراج  معدن آبنیل به میزان کل 10000 تن

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/08/01

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 600.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/08/11

تاريخ گشايش پاكت­ها:
مرحله اول(ارزیابی کیفی) مورخه 98/08/12 و مرحله دوم مورخه 98/08/14

مبلغ خريداسناد:
200.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 
 

03432117726