آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: 1- انجام عملیات معدنی(استخراج،آماده سازی و پیشروی)لایه d2 تونل دو معدن هجدک.  

2-  خرید 15 دستگاه مارپیچ مخصوص فرآوری زغال­سنگ، مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 1396/08/13

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: جهت رديف 1 مبلغ 890.000.000 ریال و ردیف 2 مبلغ 250.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/08/23.

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول 96/08/24 و مرحله دوم مورخه 96/08/30 .

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.


آگهي مزایده عمومي


مزایده گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مزایده: اجاره يك باب ساختمان تجاري به مساحت 550 متر مربع واقع درکیانشهر منطقه پابدانا.

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/07/25

محل دريافت اسناد: بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مزایده: مبلغ 30.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/08/06

تاريخ گشايش پاكتها: مورخه 96/08/7

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.