آگهي مناقصه عمومي

 

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: 1- خريد ریل نمره 18 و 24 مورد نیاز مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا2- خرید چوب ایرانی مورد نیاز معادن الف: معدن همکار، ب: معدن پابدانا ، پ: معدن آبنیل، ت: معدن بابنیزو، ث: معادن هجدک و اسدآباد ج: معدن هشونی به صورت یکجا یا جداگانه.

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/04/28

محل دريافت اسناد: بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: جهت  ردیف 1 مبلغ 460.000.000  ریال و جهت 2-الف مبلغ 552.000.000 ریال 2-ب : مبلغ720.000.000 ریال ، 2- پ مبلغ 72.000.000 ریال، 2-ت مبلغ 60.000.000 ریال 2-ث مبلغ 252.000.000 ریال2-ج: 600.000.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/05/07

تاريخ گشايش پاكتها: مورخه 96/05/08

مبلغ خريد هر یک از اسناد : 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.


آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گذار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار در مسيرهاي ذيل به صورت يكجا يا جداگانه.

1- مسير کوهبنان- زرند-پابدانا به معدن و بالعكس و همچنین ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به محل کارگاهها.

2- مسير راور-طاشک-خورند به معدن و بالعكس.

3- مسير فیض آباد- گوهجرد- و طرز به معدن و بالعكس.

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/04/28

محل دريافت اسناد: بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: جهت رديف 1 مبلغ 160.000.000 ريال- رديف 2 مبلغ 620.000.000 ريال- رديف 3 مبلغ 250.000.000 ريال .

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/05/07

تاريخ گشايش پاكتها: مورخه 96/05/08

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.