آگهي تجديد مناقصه عمومي    
مناقصه گذار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا در مسيرهاي ذيل به صورت يكجا يا جداگانه.

1- مسير كوهبنان- كيانشهر-شعبجره به معدن اصلي و بالعكس.

2- مسير زرندبه معدن اصلي و بالعكس.

3- مسير سربنان و دشتخاک به معدن اصلي و بالعكس.

4- اياب و ذهاب داخلي معدن.

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/02/06

محل دريافت اسناد: بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: جهت رديف 1 مبلغ 260.000.000 ريال- رديف 2 مبلغ 310.000.000 ريال- رديف 3 مبلغ 150.000.000 ريال و رديف 4 مبلغ 70.000.000 ريال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/02/18

تاريخ گشايش پاكتها: مورخه 96/02/19

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

 

 

آگهي مناقصه عمومي

 

 .

مناقصه گذار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار در مسيرهاي ذيل به صورت يكجا يا جداگانه.

1- مسير کوهبنان- زرند-پابدانا به معدن و بالعكس و همچنین ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به محل کارگاهها.

2- مسير راور-طاشک-خورند به معدن و بالعكس.

3- مسير فیض آباد- گوهجرد- و طرز به معدن و بالعكس.

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/02/13

محل دريافت اسناد: بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: جهت رديف 1 مبلغ 160.000.000 ريال- رديف 2 مبلغ 620.000.000 ريال- رديف 3 مبلغ 250.000.000 ريال .

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/02/25

تاريخ گشايش پاكتها: مورخه 96/02/26

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.