آگهي  مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات استخراج  معدن آبنیل به میزان کل 10000 تن

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/08/01

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 600.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/08/11

تاريخ گشايش پاكت­ها:
مرحله اول(ارزیابی کیفی) مورخه 98/08/12 و مرحله دوم مورخه 98/08/14

مبلغ خريداسناد:
200.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 
 

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي

 

 

 

 

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید روانکارهای صنعتی به شرح ذیل و یا معادل آنها پس از تائید واحد فنی شرکت به صورت یکجا یا جداگانه

 1. گريسSKF (LGMT3/1)به میزان 750 کیلوگرم ( 42 بشکه)
 2. گریس سپاهان كلسيم اسپيدي 3 به میزان 4500 کیلوگرم(25 بشكه)
 3. روغن سپاهانVDL١۵٠ به میزان 7488 لیتر (36 بشکه)
 4. روغن سپاهان كمپرسور VDL 68 به میزان 29120 لیتر (140 بشکه)
 5. روغن سپاهان هيدروليك ويزه۶٨به میزان 24960 لیتر (120 بشکه)
 6. روغن ايرانولD700050به میزان 15600 لیتر (75 بشکه)
 7. روغن ایرانول 40 الوند به میزان 9984 لیتر (48 بشکه).
 8. روغن ایرانول 40VD 5000 به میزان 27040 لیتر (130 بشکه)
 9.  روغن سپاهان ثمینEP90به میزان 3120 لیتر (15 بشکه)

 مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/06/10
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.
تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:1 - مبلغ 20.000.000 ریال 2 – مبلغ 25.000.000 ریال 3 - مبلغ 45.000.000 ریال 4- مبلغ 150.000.000 ریال 5- مبلغ 120.000.000 ریال 6 - مبلغ 90.000.000 ریال 7- مبلغ 45.000.000 ریال8- 160.000.000 ریال 9- 15.000.000 ریال جمعا به مبلغ کل670.000.000 ریال.
تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/06/23
تاريخ گشايش پاكت­ها: مورخه 98/06/24
مبلغ خريداسناد:200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

 

 

 

 

تلفن تماس:03432117726

 


آگهي مناقصه عمومي

 

 

 

 

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث مربوطه و همچنین بيمه عمر و حوادث گروهي کارکنان و اعضا خانواده به صورت يکجا.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/05/26
 
محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در مناقصه:مبلغ 255.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 98/06/05
 
تاريخ گشايش پاكتها:
مورخه
98/06/06

مبلغ خريد اسناد:
200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید روانکارهای صنعتی به شرح ذیل و یا معادل آنها پس از تائید واحد فنی شرکت به صورت یکجا یا جداگانه

 1. گريسSKF (LGMT3/1)به میزان 750 کیلوگرم ( 42 بشکه)
 2. گریس سپاهان كلسيم اسپيدي 3 به میزان 4500 کیلوگرم
 3. روغن سپاهانVDL١۵٠ به میزان 7488 لیتر (36 بشکه)
 4. روغن سپاهان كمپرسور VDL 68 به میزان 29120 لیتر (140 بشکه)
 5. روغن سپاهان هيدروليك ويزه۶٨به میزان 24960 لیتر (120 بشکه)
 6. روغن ايرانول 50D7000به میزان 15600 لیتر (75 بشکه)
 7. روغن ایرانول 40 الوند به میزان 9984 لیتر (48 بشکه).
 8. روغن ایرانول 40VD 5000 به میزان 27040 لیتر (130 بشکه)
 9.  روغن سپاهان ثمینEP90به میزان 3120 لیتر (15 بشکه)

 

 

 مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/05/16
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.
تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:1 - مبلغ 20.000.000 ریال 2 – مبلغ 25.000.000 ریال 3 - مبلغ 45.000.000 ریال 4- مبلغ 150.000.000 ریال 5- مبلغ 120.000.000 ریال 6 - مبلغ 90.000.000 ریال 7- مبلغ 45.000.000 ریال8- 160.000.000 ریال 9- 15.000.000 ریال جمعا به مبلغ کل670.000.000 ریال.
تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/05/26
تاريخ گشايش پاكت­ها: مورخه 98/05/27
مبلغ خريداسناد:200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726

آگهي تجدیدمناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:ایاب و ذهاب پرسنل معادن هشونی و پابدانا به شرح ذیل :

الف- معدن هشونی

 1. الف-ایاب و ذهاب مسیرهای کیانشهر- سلمانشهر- طغرالجرد رشک ها سبتک- خانمکان زرند- زرند نو- گیسک باب تنگل- دشتخاک و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن هشونی و بالعکس.
 2. الف-ایاب و ذهاب مسیرهای افزاد- کوهبنان- جور و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن هشونی و بالعکس.
 3. 3. الف-ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها و حمل بار .
  ب- معدن پابدانا
  1-ب- ایاب و ذهاب مسیر زرند- دشتخاک و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس .
  2-ب- ایاب و ذهاب مسیر کیانشهر کوهبنان- شعبجره و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس .
  3-ب- ایاب و ذهاب مسیر سربنان و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس

4 - ب- ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها
مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/05/02
محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادهاسرکار خانم خراسانی.
تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:1-الف مبلغ 450.000.000 ریال – 2- الف- مبلغ 440.000.000 ریال 3- الفمبلغ 210.000.000 ریال1-ب مبلغ 430.000.000 ریال2-ب مبلغ 260.000.000 ریال 3-ب- مبلغ 110.000.000 ریال 4- ب- مبلغ 120.000.000 ریال.
تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه 98/05/12
تاريخ گشايش پاكت­ها:مورخه 98/05/13
مبلغ خريداسناد هر یک از معادن فوق :مبلغ200.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.
تلفن تماس:03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار :شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:خرید چوب خارجي به میزان کل 4000 مترمکعب به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذیل:

 1. 1. معدن هشونی 850 مترمکعب2- همکار2250 مترمکعب3-باب نیزو و هجدک هر کدام 110 مترمکعب4- آبنیل 200 مترمکعب5- اسدآباد 80 متر مکعب6- پابدانا 400 مترمکعب).
  مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/04/31
 2. حل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.
  تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:1 - مبلغ 920.000.000 ریال 2 – مبلغ 2.500.000.000 ریال 3 - هر کدام مبلغ 120.000.000 ریال 4- مبلغ 220.000.000 ریال 5- مبلغ 90.000.000 ریال 6 - مبلغ 435.000.000 ریال جمعا به مبلغ کل 4.405.000.000 ریال.
  تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/05/12
 3. تاريخ گشايش پاكت­ها: مورخه 98/05/13
 4. مبلغ خريداسناد:200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي..
  تلفن تماس:03432117726.

آگهي تجدیدمناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:ایاب و ذهاب پرسنل معادن هشونی و پابدانا به شرح ذیل :

الف- معدن هشونی

 1. الف-ایاب و ذهاب مسیرهای کیانشهر- سلمانشهر- طغرالجرد رشک ها سبتک- خانمکان زرند- زرند نو- گیسک باب تنگل- دشتخاک و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن هشونی و بالعکس.
 2. الف-ایاب و ذهاب مسیرهای افزاد- کوهبنان- جور و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن هشونی و بالعکس.
 3. 3. الف-ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها و حمل بار .
  ب- معدن پابدانا
  1-ب- ایاب و ذهاب مسیر زرند- دشتخاک و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس .
  2-ب- ایاب و ذهاب مسیر کیانشهر کوهبنان- شعبجره و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس .
  3-ب- ایاب و ذهاب مسیر سربنان و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس .
 4. 4. ب- ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها
  مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/04/15
 5. محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادهاسرکار خانم خراسانی
  تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:1-الف مبلغ 450.000.000 ریال – 2- الف- مبلغ 440.000.000 ریال 3- الف مبلغ 210.000.000 ریال1-ب مبلغ 430.000.000 ریال2-ب مبلغ 260.000.000 ریال 3-ب- مبلغ 110.000.000 ریال 4- ب- مبلغ 120.000.000 ریال.
  تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه 98/04/25
 6. تاريخ گشايش پاكت­ها:مورخه 98/04/26
 7. مبلغ خريداسناد هر یک از معادن فوق :مبلغ200.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.
  تلفن تماس:03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:ایاب و ذهاب پرسنل معادن هشونی و پابدانا به شرح ذیل :

الف- معدن هشونی

1.     الف-ایاب و ذهاب مسیرهای کیانشهر- سلمانشهر- طغرالجرد رشک ها سبتک- خانمکان زرند- زرند نو- گیسک باب تنگل- دشتخاک و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن هشونی و بالعکس.

2.     الف-ایاب و ذهاب مسیرهای افزاد- کوهبنان- جور و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن هشونی و بالعکس.

3.     الف-ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها و حمل بار .
ب- معدن پابدانا

4.     ب- ایاب و ذهاب مسیر زرند- دشتخاک و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس .

5.     ب- ایاب و ذهاب مسیر کیانشهر کوهبنان- شعبجره و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس .

6.     ب- ایاب و ذهاب مسیر سربنان و سایر شهرکها ،روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس .

7.     ب- ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 03/04/98

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادهاسرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:1-الف مبلغ 450.000.000 ریال – 2- الف- مبلغ 440.000.000 ریال 3- الفمبلغ 210.000.000 ریال1-ب مبلغ 430.000.000 ریال2-ب مبلغ 260.000.000 ریال 3-ب- مبلغ 110.000.000 ریال 4- ب- مبلغ 75.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه 15/04/98

تاريخ گشايش پاكت­ها:مورخه 16/04/98

مبلغ خريداسناد هر یک از معادن فوق :مبلغ200.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:حمل زغالسنگ خام از معادن تابعه شرکت به کارخانه زغالشوئی زرند به صورت یکجا یا جداگانه به مدت یکسال کامل شمسی( 1- هشونی 160000 تن 2- پابدانا 123000 تن 3-سراپرده 36000 تن 4- اسدآباد 28000 تن 5- باب نیزو 50000 تن 6- هجدک 24000 تن 7- همکار 70000 تن)

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/03/11

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: 1-1.040.000.000 ریال 2- 650.000.000 ریال 3- 190.000.000 ریال 4- 160.000.000 ریال 5- 200.000.000 ریال 6- 120.000.000 ریال 7- 530.000.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/03/21

تاريخ گشايش پاكت­ها:مورخه 98/03/22
مبلغ خريداسناد: 200.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات استخراج روباز معدن بابنیزو به میزان 15000 تن.

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/02/18

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا
...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 700.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 98/02/28

تاريخ گشايش پاكت­ها:مورخه 98/02/29

مبلغ خريداسناد: 200.000
ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 
آگهي تجدید مزایده عمومي

مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزایده:اجاره مجموعه فرهنگی رفاهی مرحوم کاشیگر مشتمل بر سالن آمفی تاتر- سالن همایش وVIP- سالن غذاخوری- سالن پذیرایی-اتاق نگهبانی- دفتر انبار و سایر بخش­ها همراه با تجهیزات و متعلقات موجود به مدت 5 سال کامل شمسی .

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/02/18

محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:مبلغ 531.000.000 ریال.

مبلغ کارشناسی سالیانه : 2.124.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 98/02/28

تاريخ گشايش پاكتها:مورخه
98/02/29

مبلغ خريد اسناد: 200.000
ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهي تجدید مزایده عمومي

مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزایده: 1- فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن آبنیل 2- اجاره مجموعه فرهنگی رفاهی مرحوم کاشیگر مشتمل بر سالن آمفی تاتر- سالن همایش وVIP- سالن غذاخوری- سالن پذیرایی-اتاق نگهبانی- دفتر انبار و سایر بخش­ها همراه با تجهیزات و متعلقات موجود به مدت 5 سال کامل شمسی.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 11/01/98

محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در مزایده: ردیف 1 -مبلغ 1.800.000.000 ریال و ردیف 2- مبلغ 531.000.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 24/01/98

تاريخ گشايش پاكتها:مورخه 25/01/98

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

آگهي مزایده عمومي


مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.
موضوع مزایده:فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن آبنیل.
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 15/12/97
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.
تضمين شركت در مزایده:مبلغ 1.800.000.000 ریال.
تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 25/12/97
تاريخ گشايش پاكتها:مورخه 26/12/97
مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.
تلفن تماس:03432117726.


آگهي مناقصه عمومي

شركت معادن زغالسنگ كرمان ، در نظر دارد، به منظور انجام عمليات معدني در حد فاصل افقهاي 1860+ متر تا 1750+ متر معدن بزرگ هجدك، با هدف استخراج 43200تن زغالسنگ خام طي يك دوره 2 ساله و فروش آن به اين شركت با توجه به برنامه پيوست شرايط مناقصه، كليه كارگاههاي استخراج و آماده سازي شده تونلها، حفريات، تاسيسات ، وسايل و ماشين آلات معدني و هر آنچه كه در حال حاضر جهت عمليات معدني موضوع مناقصه مورد استفاده قرارميگيردبا توجه به ليست­هايپيوست شرايط مناقصه كه(توسط كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستری مورد ارزيابي و كارشناسي قرار گرفته است) و در ازاء در اختيار قرار دادن آنها ضمانتهاي قابل قبول اخذ خواهدگرديد، به افراد واجد شرايط طي يك مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذارنماید.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/11/30
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار : مبلغ1.000.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 97/12/12
تاريخ گشايش پاكتها:مرحله اول مورخه 97/12/13و مرحله دوم مورخه 97/12/15
م
بلغ خريد اسناد: 200.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/11/10
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:مبلغ.1.800.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 97/11/23
تاريخ گشايش پاكتها:مرحله اول مورخه 97/11/24 و مرحله دوم مورخه 97/11/28
مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبهشهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:خرید چوب روسي نوع ساسنا به میزان کل 4000 مترمکعب به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذیل:1-معدن هشونی 850 مترمکعب2- همکار2250 مترمکعب3-باب نیزو و هجدک هر کدام 110 مترمکعب4- آبنیل 200 مترمکعب5- اسدآباد 80 متر مکعب6- پابدانا 400 مترمکعب).

مهلت دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/11/13
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.
تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:1 - مبلغ 850.000.000 ریال 2 – مبلغ 2.250.000.000 ریال 3 - هر کدام مبلغ 110.000.000 ریال 4- مبلغ 200.000.000 ریال 5- مبلغ 80.000.000 ریال 6 - مبلغ 400.000.000 ریال جمعا به مبلغ کل 4.000.000.000ریال.
میزان پیش پرداخت:10% مبلغ کل پیشنهادی

تاريخ تحويل پاكت­ها:مورخه 97/11/27
تاريخ گشايش پاكت­ها:مورخه 97/11/28
مبلغ خريداسناد:200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.
ژتلفن تماس:03432117726.

آگهي مزایده عمومي

مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزایده:اجاره مجموعه فرهنگی رفاهی مرحوم کاشیگر مشتمل بر سالن آمفی تاتر- سالن همایش وVIP- سالن غذاخوری- سالن پذیرایی- اتاق نگهبانی- دفتر انبار و سایر بخش­ها همراه با تجهیزات و متعلقات موجود.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/11/13
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:مبلغ 106.200.000ریال.

مبلغ کارشناسی سالیانه : 2.124.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 97/11/27.

تاريخ گشايش پاكتها:مورخه 97/11/28.
مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس:03432117726.

آگهي مزایده عمومي

مزايده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مزایده:فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 150-0 میلیمتر.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه97/09/27
محل دريافت اسناد:بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در مزایده:مبلغ 900.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها:مورخه 97/09/10
تاريخ گشايش پاكتها:مورخه 97/09/11
مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس:03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام امور تنظیف، نگهداری فضای سبز و خدمات فنی آبرسانی اداره مرکزی و کوی شرکت.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/07/04
محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 470.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/07/16
تاريخ گشايش پاكت­ها:
مورخه 97/07/17

مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی مورد نیاز مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذیل:

 • 1- معدن همکار 2160 تن، 2- معدن پابدانا 3000 تن، 3- معدن آبنیل 360 تن، 4- معدن اسدآباد 720 تن، 5-معدن هجدک 720 تن، 6- معدن هشونی 2617 تن.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/06/14
محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: ردیف 1- مبلغ 580.000.000 ریال 2- مبلغ 800.000.000 ریال3- مبلغ 100.000.00 ریال 4- مبلغ 200.000.000 ریال 5- مبلغ 200.000.000 ریال 6- مبلغ 700.000.000 ریال.

میزان پیش پرداخت: 5% قیمت کل پیشنهادی.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/06/24
تاريخ گشايش پاكت­ها:
مورخه 97/06/25

مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

 آگهي مناقصه عمومي

بیمه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان و بيمه عمر و حوادث گروهي به صورت يکجا.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/06/07 .

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 210.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: تا ساعت 14 مورخه 97/06/19
تاريخ گشايش پاكت­ها:
ساعت 8/30 صبح مورخه 97/06/20
مبلغ خريداسناد:
200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهيد صدوقي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خریدکفساز فلوتاسیون زغالسنگ مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/04/04
محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 170.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/04/16
تاريخ گشايش پاكت­ها:
مرحله اول مورخه 97/04/17 ومرحله دوم متعاقبا در جلسه گشایش پاکات الف و ب اعلام خواهد شد.

مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:الف- خرید پودر مگنتیت جهت کارخانجات زغالشوئی زرند و همکار به صورت یکجا.

ب- خرید روانکارهای صنعتی مورد نیاز شرکت و مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا یا جداگانه به شرح زیر:

1- روغن بهران قدرت چهل 2- روغن بهران توان چهل 3- روغن بهران بندرپنجاه 4- روغن بهران هیدرولیک H68 5- روغن بهران کمپرسور VDL 68 6- روغن ایرانول VDL150 7- گریس معمولی بهران لعل 8- گریس SKF LGMT3.19- روغن دنده بهران سمند 90MB.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/03/28
محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. الف -  مبلغ 200.000.000 ریال و ب جمعا مبلغ 380.000.000 ریال به شرح ذیل 1- ب- مبلغ 71.000.000 ریال،2- ب- مبلغ 17.000.000 ریال، 3- ب- مبلغ 38.000.000 ریال، 4- ب- مبلغ 70.000.000 ریال، 5- ب- مبلغ 100.000.000 ریال، 6- ب- مبلغ 29.000.000 ریال، 7- ب- مبلغ 13.000.000 ریال، 8- ب-  مبلغ 14.000.000 ریال، 9- ب- مبلغ 28.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/04/09
تاريخ گشايش پاكت­ها:
به صورت یک مرحله ای مورخه 97/04/10
مبلغ خريد هر یک از اسناد:
200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

اصلاحیه آگهی و شرایط مناقصه

 

           پيرو آگهي منتشره در روزنامه واقعه و اطلاعات مورخه 19 و 97/02/22 در رابطه با روانکارهای صنعتی، بدينوسيله به اطلاع مي رساند موضوع مناقصه و تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح زیر تعیین می­گردد:

موضوع مناقصه: خرید روانکارهای صنعتی مورد نیاز شرکت معادن زغالسنگ کرمان و مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا یا جداگانه به شرح زیر:

1- روغن بهران قدرت چهل2- روغن بهران توان چهل3- روغن بهران بندر پنجاه4- روغن بهران هیدرولیک H68 5- روغن بهران کمپرسور VDL 68 6- روغن ایرانول VDL1507- گریس معمولی بهران لعل8- گریس SKF LGMT3.19- روغن دنده بهران سمند 90MB

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ردیف 1 مبلغ 71.000.000 ریال- ردیف 2 مبلغ 17.000.000 ریال- ردیف 3 مبلغ 38.000.000 ریال- ردیف 4 مبلغ 70.000.000 ریال- ردیف 5 مبلغ 100.000.000 ریال- ردیف 6 مبلغ 29.000.000 ریال - ردیف 7 مبلغ 13.000.000 ریال- ردیف 8 مبلغ 14.000.000 ریال - ردیف 9 مبلغ 28.000.000 ریال

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/02/31
محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 170.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/03/12
تاريخ گشايش پاكت­ها:
به صورت دو مرحله­ای ، مرحله اول مورخه 97/03/13و مرحله دوم مورخه97/03/21

مبلغ خريداسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:1- خرید چوب خارجی 2- خرید روانکارهای صنعتی مورد نیاز مناطق تابعه شرکت.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه97/02/26
محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. ردیف 1 مبلغ 1.470.000.000 ریال و ردیف 2 مبلغ 380.000.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/0/03/05
تاريخ گشايش پاكت­ها:
به صورت یک مرحله ای مورخه 97/03/06
مبلغ خريد هر یک از اسناد:
200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید پودر مگنتیت جهت کارخانجات زغالشوئی زرند و همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/02/19
محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:. مبلغ 200.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 97/02/29

تاريخ گشايش پاكتها: به صورت یک مرحله ای مورخه 97/02/30
مبلغ خريد اسناد:
200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال از معادن پابدانا- هشوني - همکار -  بابنیزوسراپرده  و اسدآباد  به کارخانه زغالشوئی زرند .

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/02/19 

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:معدن پابدانا مبلغ 400.000.000 ريال - هشونی مبلغ 600.000.000 ريال – همکار مبلغ 410.000.000 ريال-  باب نیزو مبلغ 280.000.000 ریال و اسدآباد مبلغ 120.000.000 ریال و معدن سراپرده 80.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت­ها: مورخه 97/02/29
تاريخ گشايش پاكتها:
به صورت یک مرحله ای مورخه 97/02/30

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال از معادن پابدانا- هشوني - همکار -  هجدک - بابنیزو  و اسدآباد  به کارخانه زغالشوئی زرند .

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/12/09

محل دريافت اسناد:
بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان- امور قراردادها سرکار خانم خراسانی

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:معدن پابدانا مبلغ 310.000.000 ريال - هشونی مبلغ 560.000.000 ريال همکار مبلغ 370.000.000 ريال-  هجدک  مبلغ 71.000.000 ريال - باب نیزو مبلغ 250.000.000 ریال و اسدآباد مبلغ 110.000.000 ریال.

قیمت برآوردی هر تن به شرح ذیل اعلام می گردد:

معدن پابدانا مبلغ حمل هر تن 54.900 ریال ، هشونی مبلغ حمل هر تن 69.300 ریال، همکار مبلغ حمل هر تن 104.000ریال،
هجدک مبلغ حمل هر تن 64.500 ریال، باب نیزو مبلغ  حمل هر تن  49.800 ریال، اسدآباد  مبلغ حمل هر تن 56.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/12/19

تاريخ گشايش پاكتها:
به صورت یک مرحله ای مورخه 96/12/20

مبلغ خريد اسناد:
200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال از معادن پابدانا- هشوني - همکار - هجدک - بابنیزو - اسدآباد - سراپرده جنوبی به کارخانه زغالشوئی زرند و همچنین حمل زغال از معدن همکار به کارخانه زغالشوئی همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/11/18

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان-  امورقراردادها سركار خانم خراساني

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:معدن پابدانا مبلغ 310.000.000 ريال - هشونی مبلغ 560.000.000 ريال همکار به زرند مبلغ 370.000.000 ريال- همکار به کارخانه همکار مبلغ 10.000.000ريال - هجدک مبلغ 71.000.000 ريال و باب نیزو مبلغ 250.000.000 ریال،اسدآباد مبلغ 110.000.000 ریال و سراپرده جنوبی مبلغ 70.000.000 ریال.

قیمت برآوردی هر تن به شرح ذیل اعلام می گردد:

معدن پابدانا مبلغ حمل هر تن 54.900 ریال ، هشونی مبلغ حمل هر تن 69.300 ریال، همکار به زرند مبلغ حمل هر تن 104.000ریال، همکار به کارخانه همکار مبلغ حمل هر تن 10.000 ریال، هجدک مبلغ حمل هر تن 64.500 ریال، باب نیزو مبلغ حمل هر تن 49.800 ریال، اسدآباد مبلغ حمل هر تن 56.000 ریال و سراپرده جنوبی مبلغ حمل هر تن 52.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/11/28

تاريخ گشايش پاكتها: به صورت یک مرحله ای مورخه 96/11/29

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

مناقصه عمومي

 

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه:  خرید 15 دستگاه مارپیچ مخصوص فرآوری زغال­سنگ، مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/09/29

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 250.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/10/9

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول 96/10/10 و مرحله دوم مورخه 96/10/13

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.

 

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام عملیات معدنی(استخراج،آماده سازی و پیشروی)لایه d2 تونل دو معدن هجدک.  

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/09/14

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 890.000.000 ریال ..

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/09/25

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول مورخه 96/09/26 و مرحله دوم مورخه 96/09/27 .

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

 

تلفن تماس: 03432117726.