آگهي مناقصه عمومي 1   

آگهي تمديد خريد اسناد

 

پيرو آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 26630-23/10/95 و 26631-25/10/95 و روزنامه پيام ما شماره817-
23/10/95 و 819-26/10/95 دررابطه با مناقصه
خريد دو دستگاه لودر جامبو دريل چند منظوره ،به اطلاع ميرساند مهلت دريافت اسناد مناقصه تا مورخه 16/11/95 تمديد مي گردد. ومهلت تسليم پيشنهادات و بازگشائي پاكات مناقصه به شرح ذيل تغييرمي يابد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات: تا مورخه 26/11/95   

تاريخ بازگشائي پاكات : مرحله اول مورخه 27/11/95 و مرحله دوم مورخه 03/12/95 ساعت 9 صبح.

تلفن تماس: 03432117726 

آگهي مناقصه عمومي2

 

مناقصه گذار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان و بيمه عمر و حوادث گروهي به صورت يکجا.

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ 09/11/95 لغایت مورخه 20/11/95.

محل دريافت اسناد: بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 227.000.000ريال.

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 02/12/95

تاريخ گشايش پاكتها: مورخه 03/12/95.

مبلغ خريد اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس

03432117726

 

 .