آگهي تجدید مناقصه عمومي

 

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: 1- خريد ریل نمره 18 و 24 مورد نیاز مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا2- خرید چوب ایرانی مورد نیاز معادن الف: معدن همکار، ب: معدن پابدانا ، پ: معدن آبنیل، ت: معدن بابنیزو، ث: معادن هجدک و اسدآباد ج: معدن هشونی به صورت یکجا یا جداگانه.

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/06/08

محل دريافت اسناد: بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: جهت ردیف 1 مبلغ 460.000.000  ریال و جهت2-الف مبلغ 552.000.000 ریال 2-ب : مبلغ720.000.000 ریال،2- پ مبلغ 72.000.000 ریال،2-ت مبلغ 60.000.000 ریال2-ث مبلغ 252.000.000 ریال2-ج: 600.000.000 ریال .

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/06/19

تاريخ گشايش پاكتها: مورخه 96/06/20

مبلغ خريد هر یک از اسناد : 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.


آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغال­سنگ كرمان.

موضوع مناقصه: 1- انجام عملیات معدنی در معدن هجدک شامل(الف: عملیات معدنی استخراج و اماده سازی افق 1750+ معدن هجدک ب: پیشروی افقی اشترک جنوبی سینه کار سنگی و زغالی افق 1750+  به صورت یکجا یا جداگانه .

2-  انجام عملیات معدنی استخراج روباز در معدن سراپرده جنوبي.  

مهلت دريافت اسناد: ازتاريخ نشر آگهی لغایت مورخ96/05/25

محل دريافت اسناد: بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغال­سنگ کرمان.

تضمين شركت در مناقصه: جهت رديف 1 الف : مبلغ 710.000.000 ريال- ب: مبلغ 110.000.000ريال- رديف 2 600.000.000 ريال

تاريخ تحويل پاكتها: مورخه 96/06/4

تاريخ گشايش پاكتها: مرحله اول 96/06/05 و مرحله دوم 96/06/12

مبلغ خريد هر یک از اسناد: 200.000ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

تلفن تماس: 03432117726.