دیدار مدیر عامل شرکت معاد ن زغالسنگ کرمان با معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی