عملکرد دو ماهه تولید شرکت معادن زغالسنگ در سال 1395 و مقایسه آن با سال 1394

 نویسنده: کارشناس روابط عمومی تاریخ:1395/03/18
عملکرد دو ماهه تولید شرکت معادن زغالسنگ در سال 1395 و مقایسه آن با سال 1394

عملكرد دو ماهه توليد شركت معادن زغالسنگ در سال 1395 و مقايسه آن با سال 1394

 

 

مقايسه توليد زغال معادن از اول سال 1395 و 1394

نام معدن

تولید زغال از اول سال1395

تولید زغال از اول سال1394

مقايسه توليد 1395 نسبت به 1394

تناژ

تناژ

تناژ

توليد كل معادن

99863.52

95276.7

4.8%

 

 

مقايسه توليد كارخانجات زغالشويي از اول سال 1395 و 1394

از اول سال 1395

از اول سال 1394

مقايسه 1395 نسبت به 1394

تناژ

راندمان

تناژ

راندمان

تناژ

راندمان

مجموع توليد كنسانتره

54315.15

55.66

50256

54.54

8.1 %

1.12%

 

 

مقايسه فروش زغال به مشتريان شركت از اول سال 1395 و 1394

تناژ

از اول سال 1395

از اول سال 1394

مقايسه 1395 نسبت به 1394

مجموع فروش شركت

54064.1

51110.21

%5.8

 

توليد زغال خام معادن دو ماهه 1395 نسبت به دو ماهه 1394 ،  4/8 درصد افزايش داشته است .

توليد كنسانتره زغال در كارخانه زغالشوئي در دو ماه 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 ، 8/1 درصد افزايش داشته است.

فروش كنسانتره زغال به مشتريان در دو ماهه سال 1395 نسبت به مدت مشابه 1394 ، 5/8 درصد افزايش داشته است.

راندمان كارخانه زغالشوئي در دو ماهه 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل (1394) 1/12 درصد افزايش داشته است.


مرجع:روابط عمومی شرکت
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*