هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1395/08/24
هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد


انیس کنج تنهایی کتاب است

فروغ صبح دانایی کتاب است

بود بی مزد و منت اوستادی

ز دانش بخشدت هر دم گشادی

ندیمی مغز داری پوست پوشی

به سر کار گویایی خموشی

درونش همچو غنچه از ورق پر

به قیمت هر ورق زان یک طبق در

ز یک رنگی همه هم روی و هم پشت

گر ایشان را زند کس بر لب انگشت

به تقریر لطایف لب گشایند

هزاران گوهر معنی نمایند
"جامی"

مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*