مقایسه تولید 8 ماهه سال 1395 با 8 ماهه سال 1394

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1395/09/09
مقایسه تولید 8 ماهه سال 1395 با 8 ماهه سال 1394
       

تولید

1395

1394

درصد تغییر

 زغال خام

429611

411478

%4.4+

 زغال خام شرکت

287564

268441

%7.1+

 زغال خام خصوصی

142047

143047

%0.7-

 تولید کنسانتره

230182

221906

%3.7+

فروش کنسانتره

224585

223808

%0.3+

راندمان کارخانه

54.4

54.2

0.2+


مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*