کارخانه زغالشويي زرند

کارخانه زغالشويي زرند در 75 کيلومتري استان کرمان در ابتداي شهر زرند واقع گرديده است .بهره برداري کارخانه زغالشويي زرند از سال 1357 به منظور شستشوي زغالسنگ هاي منطقه کرمان-زرند آغاز شد .اين کارخانه در زميني به مساحت 24600 متر مربع احداث شده است و داراي 102 کيلومتر لوله و تاسيسات آبرساني ،7/5 کيلومتر نوار نقاله و 554 کيلومتر کابل کشي برق مي باشد.

اين کارخانه براي سه شيفت کار ي در شبانه روز (بصورت دو شيفت توليد و يک شيفت تعميرات)طراحي شده است و با اين شرايط قادر است در هر سال معادل 2 ميليون تن زغالسنگ را فرآوري نمايد.کارخانه از چهار واحد اصلي شامل ساختمان پذيرش بار و خوراک دهي؛ساختمان تغليظ ساختمان خشک کن ،و ساختمان ذخيره و بارگيري کنسانتره تشکيل شده است.عمليات فرآوري زغالسنگ خام در ساختمان تغليظ انجام مي گيرد.اي ساختمان از 5 واحد واسطه سنگين،جيگ،فلوتاسيون،دايناويرپول و سيکلون مارپيچ تشکيل شده است.واحد هاي دايناويرپول و سيکلون مارپيچ در طرح اوليه وجود نداشته و حدود 10 سال است که به تدريج به مدار شستشو اضافه شده اند.محصول مياني واحد جيگ توسط مدار دايناويرپول فرآوري مي گردد.واحدهاي هيدروسيکلون -مارپيچ نيز براي فرآوري بخش ابعادي 300 ميکرون تا 1500 ميکرون(5/1 ميلي متر)در 3 نقطه از ساختمان طراحي و نصب شده اند.

اين کارخانه با تجهيز آزمايشگاه و انجام خصوصيت سنجي زغال اقدام به پايش مداوم فرآيند ه نموده است و با اين کار نقاط ضعف فرآيند ها و روش هاي رفع آنها بصورت پيوسته در برنامه کار خود دارد.تا کنون بيش از 50 پروژه تحقيقاتي در کارخانه انجام شده است که نتيجه آن بهبود کيفيت زغالسنگ کنسانتره ،افزايش راندمان و کاهش توقفات بوده است.